Rexistro de axentes

 

Os directorios de axentes do Observatorio teñen dous obxectivos principais: promover os propios axentes que actúan no ámbito do solo empresarial divulgando as súas actividades e servizos, e facilitarlles ás empresas e persoas interesadas a busca e a selección inicial do axente que máis se axuste ás súas necesidades.

Os apartados que recolle a sección de directorios son os seguintes:

  • Promotores.- Entidades e empresas iniciadoras e financiadoras na creación de solo empresarial
  • Entidades xestoras.- Organismos e entidades de xestión e conservación dos parques e as áreas empresariais
  • Empresas.- Empresas que proporcionan produtos e servizos relacionados co solo empresarial
  • Outras entidades.- Asociacións, colectivos empresariais e outras entidades interesadas no solo e no desenvolvemento empresarial

O directorio amosa unha información básica de contacto de cada axente e un enlace ao seu portal en internet. As entidades poderán cambiar a información da súa entidade cando o consideren. O Observatorio anualmente realizará unha comunicación cos axentes para revisar (e actualizar, se fose preciso) a información. O Observatorio non se fai responsable da información desactualizada, se a entidade non proporcionou a súa actualización. Figurar nos directorios é voluntario e non ten vinculación xurídica ningunha.

Para formar parte dos directorios de axentes débese cubrir un pequeno formulario de recollida de datos.

Ligazón.- Formulario de recollida de datos para os directorios de axentes

 

    REXISTRARSE    

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS
 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.
Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude de alta como interesado en figurar nos directorios de entidades do Observatorio do Solo Empresarial de Galicia
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións dos datos a terceiros
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, a rectificación e a supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Subir