Subscrición ao boletín

 

Subscríbase ao boletín informativo do Observatorio do Solo Empresarial de Galicia e mantéñase ao día das novidades de forma sinxela.

 

   

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.
Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Observatorio do Solo Empresarial de Galicia
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
Destinatarios/as dos datos Non se prevén comunicacións dos datos a terceiros
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, a rectificación e a supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

 

Subir